Euroregion POMERANIA

Polsko-niemiecka współpraca na Odrze i Morzu Bałtyckim

Rozwój Euroregionu Pomerania

W regularnych odstępach czasu sporządzane są koncepcje rozwoju i działania dla strategicznego ukierunkowania działań transgranicznych w Euroregionie Pomerania.

Są to koncepcje strategiczne na okres zazwyczaj pięciu do siedmiu lat. Charakteryzują one podstawowy kierunek rozwoju jako wyraz wspólnej woli wszystkich uczestników i dla wszystkich dziedzin działalności w Euroregionie.

Z poprzedzającej analizy mocnych i słabych stron oraz celów wypracowanych w organach euroregionalnych i w grupach roboczych podmiotów regionalnych wynika koncepcja rozwoju i działania.

Dotychczas opracowane koncepcje rozwoju i działania można przeczytać i pobrać tutaj.

Niniejsza Koncepcja działań i rozwoju Euroregionu POMERANIA na lata 2014-2020 wyznacza ramy strategiczne dla polskich i niemieckich euroregionalnych partnerów, które obejmują cele i wymagania rozwojowe uwzględniające Strategię „Europa 2020” i zapisane w niej priorytety, czyli wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Realizacja tych priorytetów wymaga przeniesienia większej odpowiedzialności za współpracę transgraniczną na szczebel regionalny, lokalny i samorządowy.
Koncepcja rozwoju i działania ma obejmować lata 2000-2006, stanowić kontynuację istniejącej w chwili obecnej koncepcji i dostosować ja odpowiednio do nowych warunków. W szczególności ma ona przedstawić wyczerpująco również przyszłe zadania Euroregion POMERANIA w rozwoju regionu oraz kształtowaniu współpracy polsko-niemieckiej, przyszłe pola koniecznych działań oraz odpowiednie kompleksy przedsięwzięć.

Czy masz jakieś pytania lub uwagi?

Zapraszamy do kontaktu z nami