Składanie wniosków

Kontakt

Wytyczne Funduszu Małych Projektów

Aktualizacje wytycznych 18.12.2023: W przypadku wyłącznego korzystania z umów cywilnoprawnych w ramach kosztów personelu, nie ma możliwości skorzystania z odpowiedniej stawki ryczałtowej na koszty podróży i zakwaterowania (KK 3) (polskie UE zwiększyła limit pomocy pośredniej na przedsiębiorstwo i projekt z 20 000 EUR do 22 000 EUR. Ponadto wprowadzono uzupełnienia dotyczące wniosków o środki krajowe/fundusze z rezerwy celowej budżetu państwa i związanych z nimi działań komunikacyjnych. 22.08.2023: Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę w ramach stawki ryczałtowej na koszty personelu. Poprzednie wersje wytycznych z dnia 20.06.2023 r. i 22.08.2023 r. nie są już aktualne.

Dokumenty aplikacyjne

Tutaj znajdziesz formularz wniosku i załączniki niezbędne do złożenia kompletnego wniosku.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami FMP.

Uwagi dotyczące składania wniosków

W celu szczegółowym 4.6: Kultura i zrównoważona turystyka

do biura FMP przy Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
ul. Podgórna 62/U1
70-205 Szczecin
nabor@pomerania.org.pl

lub
w celu szczegółowym 6.3: Wzmocnienie zaufania

do biura FMP przy Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
Ernst-Thälmann-Str. 4
D-17321 Löcknitz
kpf@pomerania.net

Zgodnie z punktem 2.2. Wytycznych FMP do składania wniosków i udziału w projektach uprawnione są niekomercyjne organizacje, jak np. stowarzyszenia, fundacje, jednostki administracji państwowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, instytucje sportu i kultury, itp.

Kompletny wniosek o dofinansowanie składa się z następujących dokumentów:

  • Formularz wniosku (w formie elektronicznej, plik Word),
  • Budżet projektu (w formie elektronicznej, plik Excel) oraz uzasadnienia poszczególnych pozycji wydatków (skany analiz rynku, ofert, wyjaśnień – pliki PDF, zrzuty ekranu cenników internetowych),
  • Podpisane oświadczenie partnerów (skan, plik PDF),
  • Podpisane „Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie”
    (skan i oryginał).

 

Dodatkowo tylko dla polskich samorządów i instytucji administrowanych lub nadzorowanych przez samorządy:

  • podpisane Oświadczenie o przestrzeganiu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej” (skan, plik PDF)

 

Dokumenty aplikacyjne (patrz: Rozdział 2.5 Wytycznych) należy złożyć elektronicznie (drogą e-mailową) w języku polskim i niemieckim.

Potwierdzeniem prawomocności wniosku jest przedłożenie oryginału podpisanego “Potwierdzenia do wniosku złożonego elektronicznie”
u właściwego Zarządzającego FMP, w miarę możliwości do 14 dni po złożeniu wniosku elektronicznego.

Językami FMP są polski i niemiecki. Stąd wszystkie dokumenty są dwujęzyczne. Dotyczy to wniosku o dofinansowanie z oświadczeniami, umów o dofinansowanie i rozliczeń projektów, które muszą być przygotowane w obu językach.

Wyjątek: Załączniki uzasadniające poszczególne pozycje kosztów (rozeznanie rynku, oferty rynkowe) mogą być złożone w języku wnioskodawcy (polskim lub niemieckim).

Wnioski można składać w trybie ciągłym, w zależności od dostępności środków z EFRR. Wnioski należy zasadniczo składać na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu.

Dofinansowanie Małego Projektu może wynosić maksymalnie 50 000 EUR (EFRR). Dofinansowanie projektu z EFRR może wynosić do 80%. Łączne koszty każdego projektu nie mogą przekroczyć 100 000 EUR.

Wkład własny należy wnieść w formie pieniężnej. Udział ten wynosi przynajmniej 20% kwalifikowanych kosztów całkowitych.
Realizujący projekt musi prefinansować zasadniczo wszelkie wydatki związane z projektem.

Uwagi dotyczące Małych projektów

Realizacja Funduszy Małych Projektów jest możliwa w 2 celach szczegółowych (CS) Programu Interreg VI A, tj. 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” oraz 6.3 „Wzmocnienie zaufania”.

Małe Projekty, które mogą być finansowane w ramach CS 4.6. ukierunkowane są na wspieranie kultury i turystyki jako elementu rozwoju gospodarczego, włączenia społecznego i innowacji społecznych polsko-niemieckiego pogranicza.

Małe Projekty, które mogą być finansowane w ramach CS 6.3. koncentrują się na działaniach wspierających budowanie wzajemnego zaufania poprzez współpracę między obywatelami, organizacjami i administracją. Kwalifikujące się obszary to sport, edukacja, uczenie się przez całe życie, ochrona środowiska, integracja społeczna, zdrowie, itp.

Podstawową zasadą w Programie jest to, że w Małym Projekcie zawsze uczestniczy co najmniej jeden polski i jeden niemiecki partner. Jeden z partnerów przyjmuje rolę wnioskodawcy.

Za pomocą tej metody sporządza się plan budżetu dla projektu, na podstawie którego w trakcie zatwierdzania projektu ustala się kwotę ryczałtową właściwą dla danego projektu (całkowite koszty kwalifikowane projektu).

Draft budget może zostać ustalony z zastosowaniem jednej z dwóch dostępnych opcji budżetowych, tj. opcja budżetowa nr 1 lub opcja budżetowa nr 4.

Opcja budżetowa 1 stosowana jest w projektach o wysokich kosztach osobowych. Obejmuje ona rzeczywiste koszty osobowe wnioskodawcy oraz koszty pozostałe, liczone ryczałtem do 40% kosztów personelu. Kosztami pozostałymi mogą być np. koszty podróży, usług zewnętrznych, wyposażenia.

Opcja budżetowa 4 to opcja standardowo stosowana dla projektow FMP. Obejmuje ona następujące kategorie kosztów (KK):
KK 1 koszty personelu – stawka ryczałtowa 20% od kosztów rzeczywistych w KK 4 i KK 5
KK 2 koszty biurowe i administracyjne – stawka ryczałtowa 10% od kosztów personelu (KK1)
KK 3 koszty podróży i zakwaterowania – stawki ryczałtowe od kosztów personelu (KK1) – niemieccy partnerzy: 4%, polscy partnerzy: 6%,
KK 4 koszty ekspertów i usług zewnętrznych – ustalane na podstawie kosztów rzeczywistych na etapie wniosku
KK 5 koszty wyposażenia – ustalane na podstawie kosztów rzeczywistych na etapie wniosku.

Najwcześniejszym możliwym rozpoczęciem realizacji Małego Projektu jest dzień złożenia wniosku (wpłynięcie kompletnie wypełnionego formularza wniosku). Do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie wszelkie działania prowadzone są jednak na własne ryzyko wnioskodawcy.

Maksymalny okres realizacji projektu może wynosić co do zasady 24 miesięcy i musi zakończyć się nie później niż 31.12.2028 r.

Określając okres realizacji projektu, zaleca się uwzględnienie okresu przygotowania i działań następczych, jeśli dotyczy.

Z reguły partnerzy muszą pochodzić z obszaru Programu.
W uzasadnionych przypadkach uprawnieni do złożenia wniosku lub uczestnictwa w projekcie mogą być organizacje z siedzibą poza obszarem Programu, których właściwości lub kompetencje rozciągają się na obszar Programu.

Decydującym warunkiem jest w tym przypadku to, że działania
projektowe tego partnera są realizowane na rzecz obszaru Programu, generują dla niego widoczną wartość dodaną oraz działania te są niezbędne do osiągnięcia celów FMP.

Zasadniczo Program wspiera działania projektowe realizowane na obszarze Programu.

Wyjątki (poza obszarem Programu) są możliwe, jeśli działania związane
z projektem spełniają następujące kryteria:

  • przyczyniają się do realizacji celów FMP,
  • osiągają zauważalną wartość dodaną dla obszaru Programu oraz
  • są one niezbędne do realizacji projektu.

 

Działania te wymagają dodatkowego uzasadnienia.

FMP w okresie finansowania 2021-2027

Małe projekty mogą być finansowane w obszarach „Kultura, zrównoważona turystyka”, jak również „Wzmocnienie zaufania”. W Programie Współpracy Interreg VI A naszego obszaru Programu istnieją więc dwa Fundusze Małych Projektów (FMP).

Zarządzaniem FMP „Kultura, zrównoważona turystyka” zajmuje się Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie dla całego obszaru Programu. Związek Komunalny Pomerania w Löcknitz jest odpowiedzialne za FMP „Wzmocnienie zaufania”.

Maksymalny poziom dofinansowania dla małego projektu wynosi 80%. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi maksymalnie 50 000 EUR na projekt. Całkowite wydatki projektu są ograniczone do maksymalnie 100 000 EUR.

Przy finansowaniu małych projektów stosowane są uproszczenia dla wnioskodawców, takie jak metoda „projektu budżetu” oraz uproszczone opcje kosztów (UOK), czyli stawki ryczałtowe dla niektórych grup kosztów.

Obszar Programu