Fundusz Małych Projektów 2023 - 2028

Fundusz Małych Projektów jest wspierany przez Unię Europejską w ramach
Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

Fundusz Małych Projektów (FMP) "Wzmocnienie zaufania"

Związek Komunalny Pomerania e.V. jest odpowiedzialny za realizację FMP „Wzmocnienie zaufania” (cel szczegółowy Interreg 6.3), zarówno dla polskich, jak i niemieckich beneficjentów.

Wybór celu szczegółowego Interreg 6.3 odpowiada zaleceniom Komisji Europejskiej dla danego obszaru Programu.

Budowanie zaufania odgrywa kluczową rolę we współpracy transgranicznej. Dlatego też celem dofinansowania w celu szczegółowym 6.3 jest zmniejszenie istniejących deficytów w bezpośrednich kontaktach między polską i niemiecką ludnością obszaru Programu oraz dalsze wzmacnianie wzajemnego zaufania między obywatelami.

Wsparcie przygotowania i realizacji wspólnych imprez publicznych ma pomóc inicjatywom transgranicznym zaprezentować siebie i swoje działania szerokiej publiczności oraz wspierać współpracę opartą na zaufaniu.

Wspieranie transgranicznej wymiany doświadczeń i spotkań nawiązuje kontakty między niemieckimi i polskimi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki, nauki i administracji. Finansowane projekty mają na celu przełamanie uprzedzeń, wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i wzbudzenie większego zainteresowania sobą, na przykład kulturą sąsiedniego kraju. Projekt ma odzwierciedlać całą różnorodność życia społecznego i gospodarczego na obszarze objętym Programem.

Więcej niż sąsiedztwo!
Mehr als eine Nachbarschaft!

Biuro FMP w Löcknitz

Dalsze informacje na temat Funduszu Małych Projektów

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Dokumenty, formularze i elementy graficzne
Kliknij tutaj

Złóż wniosek

Złóż wniosek

Wskazówki dotyczące dokumentów wniosku
Kliknij tutaj

Wybór projektów

Wybór projektów

Euroregionaly Komitet Sterujący
Kliknij tutaj

Zatwierdzone projekty

Zatwierdzone projekty

Fundusz małych projektów "Wzmacnianie zaufania"
Kliknij tutaj

Miesięczny kurs walutowy

Źródło: InforEuro

1 EUR = 4,3188 PLN
(01.07.2024 – 31.07.2024)

1 EUR = 4,2848 PLN
(01.06.2024 – 30.06.2024)

1 EUR = 4,3255 PLN
(01.05.2024 – 31.05.2024)

FMP w okresie finansowania 2021-2027

Małe Projekty mogą być finansowane w obszarach „Kultura, zrównoważona turystyka”, jak również „Wzmocnienie zaufania”. W Programie Współpracy Interreg VI A naszego obszaru Programu istnieją więc dwa Fundusze Małych Projektów (FMP).

Zarządzaniem FMP „Kultura, zrównoważona turystyka” zajmuje się Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie dla całego obszaru Programu. Związek Komunalny Pomerania w Löcknitz jest odpowiedzialne za FMP „Wzmocnienie zaufania”.

Stopa dofinansowania dla małego projektu wynosi do 80%, z maksymalną kwotą 50 000 EUR z Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Przy finansowaniu Małych Projektów stosowane są uproszczenia dla wnioskodawców, takie jak metoda „projektu budżetu” oraz uproszczone opcje kosztów (UOK), czyli stawki ryczałtowe dla niektórych grup kosztów. Szczegóły zostały opublikowane w wytycznych FMP.

Aktualizacje wytycznych 18.12.2023: W przypadku wyłącznego korzystania z umów cywilnoprawnych w ramach kosztów personelu, nie ma możliwości skorzystania z odpowiedniej stawki ryczałtowej na koszty podróży i zakwaterowania (KK 3) (polskie UE zwiększyła limit pomocy pośredniej na przedsiębiorstwo i projekt z 20 000 EUR do 22 000 EUR. Ponadto wprowadzono uzupełnienia dotyczące wniosków o środki krajowe/fundusze z rezerwy celowej budżetu państwa i związanych z nimi działań komunikacyjnych. 22.08.2023: Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę w ramach stawki ryczałtowej na koszty personelu. Poprzednie wersje wytycznych z dnia 20.06.2023 r. i 22.08.2023 r. nie są już aktualne.

Obszar Programu Interreg VI A

Informacje o całym Programie Współpracy Interreg VI A można znaleźć tutaj: https://www.interreg6a.net/