Fundusz Małych Projektów Interreg VI A

Fundusz Małych Projektów jest wspierany przez Unię Europejską w ramach
Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

Fundusz Małych Projektów: FMP "Wzmocnienie zaufania"

Związek Komunalny Pomerania e.V. jest odpowiedzialny za realizację FMP „Wzmocnienie zaufania” (cel szczegółowy Interreg 6.3). W tym obszarze jest ona osobą kontaktową zarówno dla niemieckich, jak i polskich wnioskodawców.

Wybór celu szczegółowego Interreg 6.3 odpowiada zaleceniom Komisji Europejskiej dla danego obszaru programu.

Budowanie zaufania odgrywa kluczową rolę we współpracy transgranicznej. Dlatego też celem dofinansowania w celu szczegółowym 6.3 jest zmniejszenie istniejących deficytów w bezpośrednich kontaktach między niemiecką i polską ludnością obszaru programu oraz dalsze wzmacnianie wzajemnego zaufania między obywatelami.

Wsparcie przygotowania i realizacji wspólnych imprez publicznych ma pomóc inicjatywom transgranicznym zaprezentować siebie i swoje działania szerokiej publiczności oraz wspierać współpracę opartą na zaufaniu.

Wspieranie transgranicznej wymiany doświadczeń i spotkań nawiązuje kontakty między niemieckimi i polskimi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki, nauki i administracji. Finansowane projekty mają na celu przełamanie uprzedzeń, wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i wzbudzenie większego zainteresowania sobą, na przykład kulturą sąsiedniego kraju. Projekt ma odzwierciedlać całą różnorodność życia społecznego i gospodarczego na obszarze objętym programem.

Więcej niż sąsiedztwo!
Mehr als eine Nachbarschaft!

Biuro FMP w Löcknitz

Dalsze informacje na temat Funduszu Małych Projektów

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Dokumenty i formularze
Kliknij tutaj

Złóż wniosek

Złóż wniosek

Wskazówki dotyczące dokumentów wniosku
Kliknij tutaj

Wybór projektów

Wybór projektów

Euroregionalna Komisja Sterująca
Kliknij tutaj

Wdrażanie projektów

Wdrażanie projektów

Informacje i uwagi
Kliknij tutaj

Poszukiwanie partnerów

Poszukiwanie partnerów

Znajdź swojego partnera w projekcie
Kliknij tutaj

Miesięczny kurs walutowy

Źródło: InforEuro

1 EUR = 4,5900 PLN
(01.05.2023 – 31.05.2023)

1 EUR = 4,6813 PLN
(01.04.2023 – 30.04.2023)

FMP w okresie finansowania 2021-2027

Małe projekty mogą być finansowane w obszarach „Kultura, zrównoważona turystyka”, jak również „Wzmocnienie zaufania”. W Programie Współpracy Interreg VI A naszego obszaru Programu istnieją więc dwa Fundusze Małych Projektów (FMP).

Zarządzaniem FMP „Kultura, zrównoważona turystyka” zajmuje się Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie dla całego obszaru Programu. Związek Komunalny Pomerania w Löcknitz jest odpowiedzialne za FMP „Wzmocnienie zaufania”.

Maksymalny poziom dofinansowania dla małego projektu wynosi 80%. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi maksymalnie 50 000 EUR na projekt. Całkowite wydatki projektu są ograniczone do maksymalnie 100 000 EUR.

Przy finansowaniu małych projektów stosowane są uproszczenia dla wnioskodawców, takie jak metoda „projektu budżetu” oraz uproszczone opcje kosztów (UOK), czyli stawki ryczałtowe dla niektórych grup kosztów. Szczegóły dotyczące nowych warunków finansowania opublikujemy w nowych wytycznych. Warunki finansowania i dokumenty aplikacyjne dla nowych Funduszów Małych Projektów zostały przygotowane. Po zatwierdzeniu przez Instytucja Zarządzająca, niezwłocznie udostępnimy dokumenty na naszej stronie.

Obszar Programu Interreg VI A

Informacje o całym Programie Współpracy Interreg VI A można znaleźć tutaj: https://www.interreg6a.net/