Transgraniczna koncepcja rozwoju i działania Euroregionu POMERANIA na lata 2014 – 2020

Niniejsza Koncepcja działań i rozwoju Euroregionu POMERANIA na lata 2014-2020 wyznacza ramy strategiczne dla polskich i niemieckich euroregionalnych partnerów, które obejmują cele i wymagania rozwojowe uwzględniające Strategię „Europa 2020” i zapisane w niej priorytety, czyli wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Realizacja tych priorytetów wymaga przeniesienia większej odpowiedzialności za współpracę transgraniczną na szczebel regionalny, […]

Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2000 – 2006

Koncepcja rozwoju i działania ma obejmować lata 2000-2006, stanowić kontynuację istniejącej w chwili obecnej koncepcji i dostosować ja odpowiednio do nowych warunków. W szczególności ma ona przedstawić wyczerpująco również przyszłe zadania Euroregion POMERANIA w rozwoju regionu oraz kształtowaniu współpracy polsko-niemieckiej, przyszłe pola koniecznych działań oraz odpowiednie kompleksy przedsięwzięć.