Dokumentdetails

Transgraniczna koncepcja rozwoju i działania Euroregionu POMERANIA na lata 2014 – 2020

Niniejsza Koncepcja działań i rozwoju Euroregionu POMERANIA na lata 2014-2020 wyznacza ramy strategiczne dla polskich i niemieckich euroregionalnych partnerów, które obejmują cele i wymagania rozwojowe uwzględniające Strategię „Europa 2020” i zapisane w niej priorytety, czyli wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Realizacja tych priorytetów wymaga przeniesienia większej odpowiedzialności za współpracę transgraniczną na szczebel regionalny, lokalny i samorządowy.

30.09.2013
EHK_Pomerania_2014-2020_PL.pdf